top of page
20200702_145759.jpg

Vårdbiotoperna hör till de mest hotade naturtyperna i Finland. Av våra hotade arter lever nästan en fjärdedel på just de här natutyper. Vårdbiotoper, så som ängar, hagmarker och skogsbeten 

är hörnstenar för ett hållbart lantbruk och kräver aktiva skötelinsatser för att bevaras. 

 

Ett av föreningens viktigaste mål är att stödja och främja skötseln av kulturlandskap och vårdbiotoper. Kulturmarksföreningen arbetar speciellt för att mångfalden skall tas i beaktande i jordbruksstöden, samt att tillräckliga stöd skall betalas till de jordbrukare som utför skötseln av dessa. Föreningen tar ställning till frågor som gäller vårdbiotoper, sprider information, utbildar och utför praktiska vårdåtgärder. Föreningen erbjuder även experthjälp, ordnar talkon, seminarier samt utfärder. En gång om året publicerar föreningen dessutom tidningen Ketonoidanlukko.

MEDLEMSKAP

Är du intresserad av att vårda kulturmarker? Vill du delta i vår givande verksamhet och få mera information om ämnet?

Vi önskar att vänner av vårdbiotoper runtom i landet ansluter sig till verksamheten, så att vi tillsammans kan åstadkomma en förändring!

Perinnemaisemat, lehmä.jpeg
bottom of page